Pak grondversuring by die horings!

Grondsuurheid word as ʼn oormaat waterstof-ione (H⁺) teenoor die hoeveelheid hidroksied-ione (OH⁻) in die grond gedefinieer en die stand van hierdie balans word in die pH van die grond gereflekteer.

Hierdie versuring word veroorsaak deur die volgende:

• Die gebruik van oormatig gereduseerde stikstof kunsmis.

• Verwydering van basiskatione deur die gewas.

• Die versnelde afbraak van grond- organiese materiaal as gevolg van

bewerking.

• Organiese en anorganiese sure wat tydens die afbraak van gewasreste

vorm.

• Waterstof (H+) wat die plant in die grond afskei.

• Loging as gevolg van hoë reënval.

• Suurreën.

Grondsuurheid en veral ondergrondse versuring is tans van die mees

aktuele onderwerpe met betrekking tot Suid-Afrikaanse graanverbouingsareas

en word aangevuur deur verkeerde of onvoldoende bekalkingspraktyke.

Kobus van Zyl van Omnia in samewerking met dr. Koos Bornman het by

FERTASA se werkswinkel oor grondsuurheid data voorgelê uit werk wat

hulle gedoen het. Daar is na 16 jaar se ontleding gaan kyk wat in die

Vrystaat getrek en ontleed is by Chemtech Laboratorium in Sasolburg.

Daar is meer as 100 000 monsters by die studie ingesluit. Daar is bevind

dat die pH (KCl) in alle bogrondmonsters met 4% gedaal het oor die 16

jaar tydperk. Verder is daar gevind dat die persentasie van suurversadiging

met ‘n skokkende 85% oor dieselfde tydperk toegeneem het.

Daar is ook na die verwante katione soos kalsium (Ca) en magnesium (Mg)

gekyk en daar is ‘n 16% afname in die Ca-vlakke en 20% afname in die

Mg-vlakke gevind.

Die studie het ook aangedui dat 31% van die ondergronde in die Vrystaat

en 22% van die ondergronde in die Noordwes se pH (KCl)-waardes tans

tussen 4 en 4,5 is en verder 13% en 6% onderskeidelik onder 4 is.

Hierdie is as te ware ‘n katastrofe vir die mielieproduksie in die Vrystaat

en Noordwes. Verhoogte mielieopbrengsmikpunte sonder die broodnodige

bekalkingsprogram het oortyd sy tol ge-eis. Die afname in grond

pH (KCl)-vlakke met gepaardgaande styging in % suurversdadiging en

afname in kalsium (Ca) en magnesium(Mg) is die bewys hiervan en moet

baie dringend aandag kry om volhoubaar te bly produseer.

Al meer produsente beweeg na stoppel- bewerkingspraktyke en selfs

geen bewerking. Hierdie praktyke word aangeneem om winderosie te

beheer asook om ‘n dek- of stoppellaag bo-op die grond te vorm om

die grond se oppervlakte teen die elemente te beskerm. Dit gesê, word

gronde nie meer geploeg en omgewerk nie.

Die inwerk van landboukalk is van kardinale belang om optimale werking

te kry en dit is reeds hieroor dat landboukundiges al meer van gips en

gips-/kalkmengsels gebruik maak om beweging van kalk te bewerkstellig.


Dr. Malcolm Sumner het al in 1989 navorsing gedoen in Florida, VSA, oor

die opbrengsverhogings wat verkry is deur gips met kalk te meng en

in die bogrond toe te dien. Daar is gevind dat die wortels baie beter

ontwikkel het waar gips by landboukalk bygevoeg is. Die grondstruktuur

het verbeter en opbrengste het verhoog. ‘n Verklaring vir hierdie

verbetering in die gewasprestasie is aan verskeie effekte toegedig.

• Toename in die kalsium (Ca)-inhoud van die ondergrond.

• Komplekse verbindinge tussen die aluminium, sulfate (SO4 ) en fluoried

(F) wat die toksiese Al3+ van die grond verminder.

• Die ioonuitruiling van SO4 vir hidroksiel-ione op die oppervlak van die

klei (seskwioksiedes).

• Verbinding tussen SO4 en Al wat Al minder toksies maak.

• Die fluoried in die gips verbind ook met Al3+ om sodoende die

toksiese Al in die oplossing te verwyder.

 

Groot gedeeltes van Suid-Afrika se graanverbouingsgebiede het egter

nie seskwioksied kleiminerale nie en dus sal selfbekalking nie plaasvind

nie. Hierdie dele sukkel egter met geweldige ondergrondse versuring.

In hierdie gronde sonder beduidende hoeveelhede seskwioksied kan

gips-/kalkmengsels gebruik word om die suurversadiging (suur op die

uitruilkompleks) van die ondergrond te verlaag deurdat dit kalsium tot die

grond toevoeg. Dit sal egter nie ’n betekenisvolle effek op die pH van dié

grond hê nie.

 

Wees egter versigtig wanneer gips-/kalkmengsels gebruik word.

• Gips het nie ‘n pH-werking nie en dus moet die kalkbehoefte bepaal

word en die gips wat dan bo-op die hoeveelheid kalk benodig

word bygesit word, byvoorbeeld, indien twee ton van ‘n spesifieke

kalk benodig word om die pH reg te stel en daar word van ‘n 80:20

mengsel gebruik gemaak, moet daar 2,4 ton mengsel toegedien word.

Indien dit nie so gedoen word nie sal die nodige pH-veranderinge nie

verkry word wat oor tyd onder bekalking sal plaasvind nie.

• Indien die bogrond nog nie op vlakke van 5 of selfs 5,5 pH (KCl) is nie,

moet die toediening van die gipsmengsel versigtig oorweeg word.

Indien die bogrond se pH nie op bevredigende vlakke is nie, moet dit

eers reggemaak word voor daar op die ondergrond gefokus kan word.

• Daar word oor die algemeen van 10%, 20% en 40% gipsbyvoegings

gebruik gemaak. Die landboukundige word gewoonlik gelei deur die

hoeveelhied ondergrondse suurversadiging wat herstel moet word om

te bepaal hoeveel gips bygevoeg gaan word. Wat hier egter belangrik

is, is om seker te maak wat die grond se Mg-status is. Indien die Mgvlakke

laag is moet die gips saam met ‘n dolomiet toegedien word om

die Mg wat moontlik afgeskop kan word, te kan vervang. Daar moet

ook dan groot fokus geplaas word op kaliumbemesting op die daaropvolgende

jaar.

 

Vir nommerpas kalkoplossings, skakel die Bastion-bemarkingspan

vandag:

Dons Jordaan, bemarkingsbestuurder: 018 464 7828

Lourens Swart, logistieke koördineerder: 018 464 7823

Yolanda Steenkamp, verkoopskoördineerder: 018 464 7707

Grondsuurheid word as ʼn oormaat waterstof-ione (H⁺) teenoor die hoeveelheid hidroksied-ione (OH⁻)

in die grond gedefinieer en die stand van hierdie balans word in die pH van die grond gereflekteer.